Overzicht tentamen

Tentameninformatie
Naam: Attachment and developmental psychopathology: theory, research, and clinical applications
Code: PEDA
Datum: 6 maart
Starttijd: 13:00
Eindtijd: 16:30
Locatie(s): FSW - balie OSC (tentamenruimte: 1A37)
Aantal studenten: 5
Surveillanten: FSW - balie OSC (tentamenruimte: 1A37)

Laatst bijgewerkt: 30 januari 13:15